De Nieuwe Vrede Privacy Policy

De bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor je privacy is belangrijk.

Op deze pagina willen we uitleggen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te garanderen, dus gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Nieuwe Vrede houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dat wil zeggen dat:

 • we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Die doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • we de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen voor de beveiliging van je persoonsgegevens;
 • er geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

De Nieuwe Vrede vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het lezen van onze privacyverklaring toch vragen hebben hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit.

    VZW De Nieuwe Vrede, | Vredestaat 16-22 | 2600 BERCHEM
    info@denieuwevrede.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst);
 • om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang);
 • om onze zalen te kunnen verhuren (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van uitnodigingen (toestemming betrokkene);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij één of meerdere van de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit
 • financiële gegevens (o.a.  rekeningnummer, betalingen...)

We gebruiken die verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Op onze website(s) gebruiken we geen cookies.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, boekingen...);
 • onze catering
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Voorts zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

We kunnen ook persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld als er catering nodig is tijdens je event.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Nieuwe Vrede vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 •     alle personen die in naam van De Nieuwe Vrede van je gegevens kennis zou kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 •     we gebruiken een inlognaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 •     we zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 •     we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 •     we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 •     Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. Maak daarbij je pasfoto onzichtbaar en vermeld ook dat het om een kopie gaat.
Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zulke verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

De Nieuwe Vrede kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.